سخن روز

سوی نومیدی مرو، امیدهاست سوی تاریکی مرو، خورشیدهاست مثنوی معنوی

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رو

رویدادهای برگزارشدهجشنواره ها
برنامه های فرهنگیآخرین اخبار بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی

اخبار و رویدادهای بنیاد ملی نخبگان