مدرسه کسب وکار تبریز - 1393
       

استارت آپ ویکند فناوری های پیشرفته درعلوم مهندسی - 1394

 

رویداد شکوفایی ایده های نوآورانه درعلوم زیستی و پزشکی - 1394

             

دومین جشنواره شتاب استانی (شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده) - 1395

       هم نت شهر هوشمند - 1395 


   شکوفاسازی محیط زیست سالم - 1396
             
             
جمعه کارآور سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی - 1396
      جمعه کارآور در صنعت کشاورزی با محوریت بیوتکنولوژی - 1396
   هم نت گردشگری - 1396
             
             
سومین جشنواره شتاب استانی (شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده) - 1396
      رویداد منطقه ای "کارآفرینی، تجربه و استارت آپ ها" - 1396
  همایش بازی سازی- 1396
             
 رویداد استارت آپی IT در صنعت-1397
       هم نت ربایتک - 1397
  المپیاد خلاقیت و نوآوری ایران-1398