جشنواره ملی-منطقه ای اختراعات رویش آذربایجان-1394
 جشنواره آینده پژوهی - 1395 چهارمین جشنواره ملی ایده های برتر و اختراعات مدیریت شهری با محوریت تبریز 2018 - 1396
     
     
پنجمین جشنواره ملی ایده های برتر و اختراعات مدیریت شهری-1397