جهت آشنایی با انواع تسهیلات و حمایت های بنیاد ملی نخبگان و دریافت آخرین نسخه از آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوطه، می توانید به سایت بنیاد ملی نخبگان، بخش تسهیلات و حمایت ها مراجعه نمایید.