جدول زمان بندی اردوهای جهادی برگزار شده

 

 1396

ردیف

قشر برگزار کننده

تاریخ برگزاری

محل اردو

عرصه فعالیت

ظرفیت اردو

شماره اطلاعیه

1

بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز

5 الی 15 مرداد

 چاراویماق

عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی

35 نفر ویژه برادران

170

2

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

11 الی 21 مرداد

 چاراویماق

پزشکی، دندانپزشکی، بهداشتی، غربالگری و فرهنگی

45 نفر ویژه خواهران

30 نفر ویژه برادران

171

3
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 2 مرداد الی 15 شهریور
دمیرلی فرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
182
4
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 7 الی 10 مرداد
ورزقان فرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران 177
5
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 5 الی 15 مرداد
چاراویماق دامپزشکی 10 نفر برادران
182
6
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 10 الی 20 مرداد
قاشقچی فرهنگی آموزشی
20 نفر خواهران
172
7
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 15 الی 25 مرداد
رازلیق عمرانی 25 نفر برادران
182
8
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 11 الی 21 مرداد
ورزقان عمرانی 10 نفر برادران
172
9
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 11 الی 21 مرداد
ورزقان فرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
172
10
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 15 الی 30 مرداد
چاراویماق -آبدار فرهنگی آموزشی

15 نفر برادارن

10 نفر خواهران

172
11
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 22 مرداد الی 2 شهریور
ورزقان فرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
182
12
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 30 مرداد الی 15 شهریور
چاراویماق -آبدار عمرانی 15 نفر برادارن
181
13
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 12 الی 30 شهریور
ورزقان عمرانی 10 نفر برادران
182
14
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 3 الی 15 شهریور
ورزقان فرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
181
15
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 1 مرداد الی 31 شهریور
تسوج عمرانی 5 نفر برادران
181
16
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 1 مرداد الی 31 شهریور تسوج فرهنگی آموزشی
4 نفر برادران
177
17
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 1 مرداد الی 31 شهریور مهتراحمد فرهنگی آموزشی
6 نفر خواهران
181
18
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 1 مرداد الی 31 شهریور شبستر فرهنگی آموزشی
4 نفر برادران
177
19
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 1 مرداد الی 31 شهریور نعمت اله فرهنگی آموزشی
5 نفر خواهران
182
20
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
20 الی 31 مرداد
جلفا-روستای کومار
عمرانی، فرهنگی و آموزشی

20 نفر برادران

5 نفر خواهران

179