پنج شنبه 7 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

جدول زمان بندی اردوهای جهادی برگزار شده

 

 1396

ردیف

قشر برگزار کننده

تاریخ برگزاری

محل اردو

عرصه فعالیت

ظرفیت اردو

شماره اطلاعیه

1

بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز

5 الی 15 مرداد

 چاراویماق

عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی

35 نفر ویژه برادران

170

2

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

11 الی 21 مرداد

 چاراویماق

پزشکی، دندانپزشکی، بهداشتی، غربالگری و فرهنگی

45 نفر ویژه خواهران

30 نفر ویژه برادران

171

3
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 2 مرداد الی 15 شهریور
دمیرلی فرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
182
4
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 7 الی 10 مرداد
ورزقان فرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران 177
5
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 5 الی 15 مرداد
چاراویماق دامپزشکی 10 نفر برادران
182
6
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 10 الی 20 مرداد
قاشقچی فرهنگی آموزشی
20 نفر خواهران
172
7
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 15 الی 25 مرداد
رازلیق عمرانی 25 نفر برادران
182
8
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 11 الی 21 مرداد
ورزقان عمرانی 10 نفر برادران
172
9
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 11 الی 21 مرداد
ورزقان فرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
172
10
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 15 الی 30 مرداد
چاراویماق -آبدار فرهنگی آموزشی

15 نفر برادارن

10 نفر خواهران

172
11
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 22 مرداد الی 2 شهریور
ورزقان فرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
182
12
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 30 مرداد الی 15 شهریور
چاراویماق -آبدار عمرانی 15 نفر برادارن
181
13
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 12 الی 30 شهریور
ورزقان عمرانی 10 نفر برادران
182
14
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 3 الی 15 شهریور
ورزقان فرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
181
15
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 1 مرداد الی 31 شهریور
تسوج عمرانی 5 نفر برادران
181
16
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 1 مرداد الی 31 شهریور تسوج فرهنگی آموزشی
4 نفر برادران
177
17
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 1 مرداد الی 31 شهریور مهتراحمد فرهنگی آموزشی
6 نفر خواهران
181
18
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 1 مرداد الی 31 شهریور شبستر فرهنگی آموزشی
4 نفر برادران
177
19
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 1 مرداد الی 31 شهریور نعمت اله فرهنگی آموزشی
5 نفر خواهران
182
20
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
20 الی 31 مرداد
جلفا-روستای کومار
عمرانی، فرهنگی و آموزشی

20 نفر برادران

5 نفر خواهران

179

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601