سخن روز

آن را که فضل و دانش و تقوا مسلم است/ هرجا قدم نهد، قدمش خیرمقدم است « صادق سرمد»

رویداد شکوفایی ایده ها



رویدادهای پیش رو

رویدادهای برگزارشده

ادامه ...