سخن روز

سوی نومیدی مرو، امیدهاست سوی تاریکی مرو، خورشیدهاست مثنوی معنوی

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رو

رویدادهای برگزارشده

ادامه ...

روسای پیشین مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل            دکتر پرویز آژیده                          از سال 1388 الی 1389


            دکتر رسول محمدرضایی             از سال 1389 الی 1393