سخن روز

اگر نوع انسانی به فداکاری و گذشت و استقامت در برابر مشکلات جهان شناسی و خود سازی تن نمی داد، به هیچ پیشرفت صحیحی نائل نمی شد. علامه محمد تقی جعفری تبریزی

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رو


رویدادهای برگزارشده

ادامه ...

رویداد شکوفایی ایده ها چاپ فرستادن به ایمیل

هم نت شهر هوشمند

alt

دومین جشنواره شتاب استانی (شناسایی و توانمندسازی

ایده های برگزیده)

رویداد شکوفایی ایده های نوآورانه در

علوم زیستی و پزشکی

رویداد شکوفایی ایده های نوآورانه در

هنرهای دیجیتال

استارت آپ ویکند فناوری های پیشرفته در

علوم مهندسی