سخن روز

آن را که فضل و دانش و تقوا مسلم است/ هرجا قدم نهد، قدمش خیرمقدم است « صادق سرمد»

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رو


رویدادهای برگزارشده

ادامه ...

رویداد شکوفایی ایده ها چاپ فرستادن به ایمیل

هم نت شهر هوشمند

alt

دومین جشنواره شتاب استانی (شناسایی و توانمندسازی

ایده های برگزیده)

رویداد شکوفایی ایده های نوآورانه در

علوم زیستی و پزشکی

رویداد شکوفایی ایده های نوآورانه در

هنرهای دیجیتال

استارت آپ ویکند فناوری های پیشرفته در

علوم مهندسی