سخن روز

سوی نومیدی مرو، امیدهاست سوی تاریکی مرو، خورشیدهاست مثنوی معنوی

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رو

رویدادهای برگزارشده

ادامه ...

رویداد شکوفایی ایده ها چاپ فرستادن به ایمیل

هم نت شهر هوشمند

alt

دومین جشنواره شتاب استانی (شناسایی و توانمندسازی

ایده های برگزیده)

رویداد شکوفایی ایده های نوآورانه در

علوم زیستی و پزشکی

رویداد شکوفایی ایده های نوآورانه در

هنرهای دیجیتال

استارت آپ ویکند فناوری های پیشرفته در

علوم مهندسی